username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
206
ผู้ชมเมื่อวาน
250
ผู้ชมเดือนนี้
3,648
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
3,050
ผู้ชมปีนี้
12,403
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,950

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559

 
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว


โครงการอบรมผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว

พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาศ

มอบป้ายรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ?สถานที่จำหน่ายอาหาร?ระดับพื้นฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

มอบถุงยังชีพบ้านไฟไหม้

กิจกรรมรดน้ำดำหัว นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2567

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขบวนแห่ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

โครงการคุณธรรมจริยธรรม 2567

วันท้องถิ่นไทย 2567

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวม ครั้งที่ 1

โครงการ ลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับตำบลห้วยแก้ว

โครงการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

มอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

มอบรถกู้ชีพ

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเ

วันเอดส์โลก 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย

โล่ประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด

รางวัลชมเชย ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประดับประเทศ ประจำปี 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวม ครั้งที่ 3

ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ว

สนับสนุนกีฬาเข้าพรรษาคัพ

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ประชาชนออกกำลังกาย ลานกีฬา อบต.ห้วยแก้ว

ลานกีฬาเพื่อบริการประชาชนในตำบลห้วยแก้ว

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

วันท้องถิ่นไทย 2566

ประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายสตรีตำบลห้วยแก้ว

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566

มอบใบประกาศหนูน้อยปลูกผักรักษ์โลก

โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม

ประชุม การเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

ประชุมมาตรการการป้องกันเหตุร้ายจากเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

กรมชลประทานออกสำรวจอ่างแม่ลาย

ดินสไลด์ ณ บ้านปางจำปี

มอบเครื่องมอนิเตอร์ใช้กับรถกู้ชีพ

ประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2565

โครงการณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

การประชุมประชาคมระดับตำบลห้วยแก้ว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำความสะอาดวัดห้วยแก้ว)

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวประจำปี 2565

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

วันท้องถิ่นไทย 2565

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

กิจกรรม อาสาบำเพ็ญประโยชน์

มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพสต.ห้วยแก้ว

มอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสและเสี่ยงสูง

คริสตจักรสุริยะชัยพรที่ได้ส่งมอบชุดตรวจโควิด และที่วัดอุณหภูมิ

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

การประชุมสภาครั้งแรก

การรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้/ด้อยโอกาศ

กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาศ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

โครงการฮอมกันปันสุขแก่ผู้ลำบากในยามโควิด-19

กิจกรรม ขยะกินได้

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสตรีตำบลห้วยแก้ว

ถวายเทียน

การประชุมเพื่อจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำและรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาย

โครงการ U2T Covid-19 week

การนำ 7 มาตราการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน

โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564

การอบรมโครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

อบรมให้ความรู้เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้พิการและยากไร้ นายจรัล พรมกร

ให้ความรู้เรื่องขยะ แก่ผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ว

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(ช่วงบ่าย)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564

อบต.ห้วยแก้ว ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมออกลาดตะเวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่ออน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ

ประชุมประชาคมตำบลห้วยแก้ว

การซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมออกเยี่ยม อบต.ห้วยแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วออกสำรวจความเสียหายและแก้ไขปัญหาฝนตกหนัก

การประชุมสภาสมัยที่3 ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมกับ อสม.บ้านห้วยแก้วออกตรวจหาลูกน้ำยุงลาย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

การออกจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่

ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ออกตัดไม้ล้มขวางถนน

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โครงการปลูกต้นกล้า ป่าพลิกฟื้น

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการปลูกต้นกล้า ป่าพลิกฟื้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด

อบต ห้วยแก้วได้คะแนนอันดับที่ 2 ระดับอบต. จากทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับดีเยี่ยม AA

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงในการลงสำรวจข้อมูล

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ระยะที่ 2 (สำรวจข้อมูลภาคสนาม)

การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การให้บริการสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมประเพณียี่เป็ง)

อบต.ห้วยแก้ว ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2562

โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2563

โครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา

อบรมเกษตรอินทรีย์ วิถีสุขภาพ อาหารปลอดภัย และ อบรมพัฒนาจิตใจ

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยแก้ว ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว จัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา

อบต.ห้วยแก้ว ร่วมกับบริษัทนิ่มซี่เส็ง อำเภอแม่ออน จัดโครงการปลูกต้นกล้า ป่าพลิกฟื้น

จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการ จิตอาสา พัฒนาคูคลอง เพื่อเฉลิมพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ฯ

โครงการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2562

โครงการผู้ว่าพบประชาชน(อำเภอแม่ออน)

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีระยที่ 2

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวม ครั้งที่ 2/2562

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ดำเนินการทำความสะอาดวัดประชารัฐในตำบลห้วยแก้ว

โรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออนจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลห้วยแก้ว (หมู่บ้านแม่กำปอง)

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลห้วยแก้ว

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลห้วยแก้ว

กิจกรรมการคัดแยกขยะ

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

" กำจัดไข้เลือดออก อภิบาลพี่น้องตำบลห้วยแก้ว "

โครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานที่ราชการ

โครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มารยาทไทย

กิจกรรมรณรงค์เพื่อวัน งดสูบบุหรี่โลก ร่วมแจกแผ่นพับ

อบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรี ตำบลห้วยแก้ว

โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เดือน มิถุนายน

โครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิด การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมขน

โครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิด การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมขน

โครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิด การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมขน

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จัดโครงการออกเยี่ยมบ้านผุ้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ว จัดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลห้วยแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า

โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมอบรมการตัดผมชายเบื้องต้น

โครงการออกเยี่ยมบ้านผุ้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และสำรวจคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลห้วยแก้ว ครั้งที่ 1

โครงการประชุมและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนตำบลห้วยแก้ว 1 ธันวาคม 2560

กิจกรรมจิตอาสาตำบลห้วยแก้ว(สร้างบ้านผู้ยากไร้) 7 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560

ปรับปรุง ไม้ดอก ไม้ประดับ หน้าอาคารสำนักงาน


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th