username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

1.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)    ไฟล์แนบ
2.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการ 1 มี.ค. 2564    ไฟล์แนบ
3.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 1 มี.ค. 2564    ไฟล์แนบ
4.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
5.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566    ไฟล์แนบ
6.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยแก้ว ลงวันที่ 11 มี.ค. 2559    ไฟล์แนบ
7.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
8.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบเดือนมีนาคม 2563    ไฟล์แนบ
9.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบเดือนกันยายน 2561    ไฟล์แนบ
10.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบเดือนมีนาคม 2561    ไฟล์แนบ
11.
แผนอัตรากำลัง 2558-2560 ปรัปปรุงระบบแท่ง    ไฟล์แนบ
12.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563    ไฟล์แนบ
13.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th