username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ไฟล์แนบ
2. รายงานการสรุปผลการดำเนินการนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)    ไฟล์แนบ
3. รายงานผลการดำเนินการนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
4. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีแรก    ไฟล์แนบ
5. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
6. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
7. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ กรณีการแพร่ระบาด COVID-19    ไฟล์แนบ
8. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2    ไฟล์แนบ
9. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ไฟล์แนบ
10. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (2565)    ไฟล์แนบ
11. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 2 (2564)    ไฟล์แนบ
12. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องนโยบายและกลยุทธิ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566    ไฟล์แนบ
13. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565    ไฟล์แนบ
14. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก    ไฟล์แนบ
15. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
16. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
17. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตำบล พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
18. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
19. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
20. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
21. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน    ไฟล์แนบ
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (2564)    ไฟล์แนบ
23. นโยบายและกลยุทธิ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566    ไฟล์แนบ
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(พ.ศ.2561 -2563) พ.ศ. 2563    ไฟล์แนบ
25. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
26. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2564    ไฟล์แนบ
27. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ Thailand 4.0    ไฟล์แนบ
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(พ.ศ.2561 -2563) พ.ศ. 2562    ไฟล์แนบ
29. ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ    ไฟล์แนบ
30. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
31. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)    ไฟล์แนบ
32. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันโควิด   
33. บันทึกแจ้งประกาศเกี่ยวกับกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563    ไฟล์แนบ
34. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
35. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)    ไฟล์แนบ
36. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2563    ไฟล์แนบ
37. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(พ.ศ.2561 -2563) พ.ศ.2561    ไฟล์แนบ
38. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563) 2561    ไฟล์แนบ
39. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563)    ไฟล์แนบ
40. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 - 2563)    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th