username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

1. ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง     ไฟล์แนบ
2. ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง     ไฟล์แนบ
3. หนังสือแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์    ไฟล์แนบ
4. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนสังเกตุเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
5. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนสังเกตุเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน สมาชิกองค์การบริหารส่วนห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
6. หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
7. หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
8. ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
9. ประกาศกำหนดจำนวนประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
10. ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
11. ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
12. ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
13. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th