username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
คำสั่งบริหารงานบุคคล

1. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ กองช่าง อบต.ห้วยแก้ว (ตุลาคม 2565)    ไฟล์แนบ
2. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างอบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
3. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ อบต.ห้วยแก้ว 2565    ไฟล์แนบ
4. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ สำนักปลัด อบต.ห้วยแก้ว 1 กันยายน 2565    ไฟล์แนบ
5. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 2565    ไฟล์แนบ
6. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัด สั่งและปฏิบัติราชการแทน ปลัดฯ 2565    ไฟล์แนบ
7. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ สำนักปลัด อบต.ห้วยแก้ว 2565    ไฟล์แนบ
8. คำสั่งอบต.ห้วยแก้ว เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน 2565    ไฟล์แนบ
9. คำสั่งอบต.ห้วยแก้ว เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน    ไฟล์แนบ
10. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานสำนักปลัด 2565    ไฟล์แนบ
11. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแบ่งงานกองคลัง 2565    ไฟล์แนบ
12. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานกองช่าง 2565    ไฟล์แนบ
13. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานกองการศึกษา 2565    ไฟล์แนบ
14. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานทุกส่วนราชการ 2565    ไฟล์แนบ
15. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การมอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน    ไฟล์แนบ
16. ประกาศ อ.แม่ออน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
17. ประกาศ อ.แม่ออน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
18. ประกาศ สภา อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
19. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
20. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง แต่งตั้งรองนายก อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
21. คำสั่งอบต.ห้วยแก้ว เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน    ไฟล์แนบ
22. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา    ไฟล์แนบ
23. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง    ไฟล์แนบ
24. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง    ไฟล์แนบ
25. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด    ไฟล์แนบ
26. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ผู้รักษาราชการแทนปลัด    ไฟล์แนบ
27. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง การแบ่งงานกองคลัง    ไฟล์แนบ
28. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานสำนักปลัด    ไฟล์แนบ
29. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานกองช่าง    ไฟล์แนบ
30. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานกองการศึกษา    ไฟล์แนบ
31. คำสั่ง อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการแบ่งงานทุกส่วนราชการ    ไฟล์แนบ
32. คำสั่้งอบต.ห้วยแก้ว เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th