username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
คลังความรู้ (KM)

1. องค์ความรู้ อัตราค่าเช่าบ้าน    ไฟล์แนบ
2. องค์ความรู้ คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น    ไฟล์แนบ
3. องค์ความรู้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล    ไฟล์แนบ
4. องค์ความรู้ การตรวจสอบพัสดุประจำปี    ไฟล์แนบ
5. องค์ความรู้ หลักการจัดซื้อจัดจ้าง    ไฟล์แนบ
6. องค์ความรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ไฟล์แนบ
7. องค์ความรู้ พรบ.งานบริหารงานบุคคล    ไฟล์แนบ
8. องค์ความรู้ เรื่อง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ไฟล์แนบ
9. องค์ความรู้ ภาษาอังกฤษ    ไฟล์แนบ
10. คู่มือ พรบ.ภาษีที่ดิน    ไฟล์แนบ
11. คู่มือระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าเช่างบ้าน    ไฟล์แนบ
12. คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    ไฟล์แนบ
13. องค์ความรู้ หลักธรรมาภิบาล    ไฟล์แนบ
14. องค์ความรู้ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด    ไฟล์แนบ
15. องค์ความรู้ การป้องกันการทุจริตการรับของขวัญ    ไฟล์แนบ
16. องค์ความรู้ การขับขี่รถให้ปลอดภัย    ไฟล์แนบ
17. องค์ความรู้ เรื่องกัญชง กัญชา    ไฟล์แนบ
18. องค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ    ไฟล์แนบ
19. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     ไฟล์แนบ
20. ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์    ไฟล์แนบ
21. คู่มือวินัย    ไฟล์แนบ
22. คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ    ไฟล์แนบ
23. คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ไฟล์แนบ
24. ึคู่มือบำเหน็จบำนาญ    ไฟล์แนบ
25. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตามความผิดละเมิดของเจ้าหน้า ที่ พ.ศ. 2539    ไฟล์แนบ
26. คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. 2559    ไฟล์แนบ
27. คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ    ไฟล์แนบ
28. คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    ไฟล์แนบ
29. องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท.ต้องรู้    ไฟล์แนบ
30. องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ไฟล์แนบ
31. คู่มือวินัย    ไฟล์แนบ
32. องค์ความรู้ เดินทางให้ถูกต้องตามหน้าที่    ไฟล์แนบ
33. องค์ความรู้ ลาให้ถูกต้อง    ไฟล์แนบ
34. องค์ความรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง    ไฟล์แนบ
35. องค์ความรู้ ตอบคำถามภาษีง่าย ๆ     ไฟล์แนบ
36. องค์ความรู้ ประกันสังคมน่ารู้    ไฟล์แนบ
37. องค์ความรู้ พัสดุฉบับใหม่ล่าสุด    ไฟล์แนบ
38. บทความที่น่าสนใจ    ไฟล์แนบ
39. องค์ความรู้ สวัสิดการ    ไฟล์แนบ
40. องค์ความรู้ ระบบแท่ง    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th