username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้้ง พนง.ตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการ ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2562 ที่ ชม 0023.2 41889 11 ต.ค. 2561    ไฟล์แนบ
2. ประกาศ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อบต.ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562    ไฟล์แนบ
3. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนเขั้นเงินเดือน 2562    ไฟล์แนบ
4. แนวทางการปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2562    ไฟล์แนบ
5. หนังสือซักซ้อมเอกสารเสนอเข้า ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่    ไฟล์แนบ
6. ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ที่ ชม 0037.2 42487 22 ต.ค. 2555    ไฟล์แนบ
7. การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ว 197 7 ธ.ค. 2561    ไฟล์แนบ
8. หลักเกณฑ์การของพระราชทานเครื่องราช 2562    ไฟล์แนบ
9. หลักเกณฑ์ทางวินัย    ไฟล์แนบ
10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)    ไฟล์แนบ
11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคค รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-24    ไฟล์แนบ
12. หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    ไฟล์แนบ
13. หนังสือซักซ้อมปนวทงกรจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564    ไฟล์แนบ
14. ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไข 2559    ไฟล์แนบ
15. แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแหนงตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่งใหม่)    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th