username: password:
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พ.ร.บ.
    ประกาศ
    หนังสือที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศ

1.
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
2.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.ห้วยแก้ว    ไฟล์แนบ
3.
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560    ไฟล์แนบ
4.
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ไฟล์แนบ
5.
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ไฟล์แนบ
6.
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ไฟล์แนบ
7.
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ไฟล์แนบ
8.
ประกาศรายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ไฟล์แนบ
9.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562    ไฟล์แนบ
10.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562   
11.
ประกาศสภา อบต.ห้วยแก้ว เรื่องระเบียบสภา อบต.ห้วยแก้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th