username: password:
 

- ข้อบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ
- การชำระค่าธรรมเนียม
- แบบคำร้องขอรับบริการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- จุดวางขยะ
- ภาพกิจกรรม
- คำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป


 
ข้อบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ

1.
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องการจัดการมูลฝอย    ไฟล์แนบ
2.
บันทึกข้อตกลงการจัดการขยะอันตราย    ไฟล์แนบ
3.
ประกาศ อบจ. เรื่องกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะ    ไฟล์แนบ
4.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องวิธีการจัดการขยะมูลฝอย    ไฟล์แนบ
5.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    ไฟล์แนบ
6.
มาตรการจัดเก็บขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    ไฟล์แนบ
7.
ประกาศการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม    ไฟล์แนบ
8.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2565    ไฟล์แนบ
9.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย     ไฟล์แนบ
10.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอบต.ห้วยแก้ว     ไฟล์แนบ
11.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1    ไฟล์แนบ
12.
คู่มือการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th