username: password:
 

- ข้อบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ
- การชำระค่าธรรมเนียม
- แบบคำร้องขอรับบริการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- จุดวางขยะ
- ภาพกิจกรรม
- คำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป


 
จุดวางขยะ

จุดทิ้งขยะหมู่ที่ 1 บ้านป๊อก ตำบลห้วยแก้วจุดทิ้งขยะหมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย ตำบลห้วยแก้วจุดทิ้งขยะหมู่ที่ 3 บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว


จุดทิ้งขยะหมู่ที่ 4 บ้านแม่เตาดิน ตำบลห้วยแก้ว


จุดทิ้งขยะหมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว


จุดทิ้งขยะหมู่ที่ 6 บ้านปางกอง ตำบลห้วยแก้ว


จุดทิ้งขยะหมู่ที่ 7 บ้านจำปี ตำบลห้วยแก้ว


จุดทิ้งขยะหมู่ที่ 8 บ้านธารทอง ตำบลห้วยแก้ว


จุดวางขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ อบต.ห้วยแก้วจุดวางขยะติดเชื้อ อบต.ห้วยแก้วจุดวางขยะมูลฝอย อบต.ห้วยแก้ว


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th