username: password:
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า สามารถโทรสอบถามได้ที่ อบต.ห้วยแก้ว 053-036555

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง คลิกดูไฟล์
หนังสือแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูไฟล์
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนสังเกตุเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนสังเกตุเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน สมาชิกองค์การบริหารส่วนห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดจำนวนประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิกดูไฟล์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
13 ม.ค. 2565
ไฟล์แนบ : คลิก
เชิญกระชุมสมานฉันท์
15 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง - ออกสำรวจภาษีป้าย
08 ต.ค. 2564
ไฟล์แนบ : คลิก
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565
05 ต.ค. 2564
ประกาศกำหนดจุดวางขยะเพิ่มเติม
02 ต.ค. 2564
ไฟล์แนบ : คลิก

กิจกรรม

การประชุมสภาครั้งแรก

การรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์ [01 มี.ค. 2564 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(เพิ่มเติมเงินสะสม) คลิกดูไฟล์ [04 พ.ย. 2563 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์ [14 ต.ค. 2563 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์ [06 พ.ย. 2562 ]
แบบก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม คลิกดูไฟล์ [11 ม.ค. 2562 ]

ข่าวประกาศจาก EGP

งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 21 ธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 12 ตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 3 สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 13 พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 12 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 มกราคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 14 พฤษภาคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 สิงหาคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2562 คลิกดูไฟล์
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ธันวาคม 2562 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6300001 16 ก.ค. 2563 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ถึง โดย พิมพรxxx
6000002 14 พ.ย. 2560 การชำระภาษี ถึง โดย คนห้วxxx
6000001 14 พ.ย. 2560 สอบถามขอแผนสามปี ถึง โดย นายสุxxx

นายอาคม สมณะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร.089-8549630, 053-036555


นางปาณิศา พรนิมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร.089-8449675

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ
- หนังสือที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.

- ศาสนา
- วัฒนธรรมประเพณี
- ภูมิปัญญา
- กลุ่มอาชีพ
คลิปประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
43
ผู้ชมเมื่อวาน
38
ผู้ชมเดือนนี้
611
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,204
ผู้ชมปีนี้
611
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,349

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th