username: password:
 


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ/คำขวัญ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เมื่อสมัยพระเจ้ากือนาราธรรมมิกราช ครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๙๔๓ ขุนนางข้าราชการ ได้อัญเชิญพ่อท้าวแสนเมืองมา ราชโอรสชึ้นเสวยราชสมบัติ เจ้าท้าวมหาพรหม ซึ่งครอง เมืองเชียงรายได้คิดกบถยกทัพเวียงพิงค์ตีแตกพ่ายไป ต่อมาท้าวมหาพรหมขออภัยโทษ โดยการถวายพระพุทธสิหิงค์จากเมืองกำแพงเพชรโดยส่งมาตามลำน้ำปิงขึ้นที่ท่าวัดสิงห์คำ พระพุทธสิหิงค์ได้เปร่งรัศมีเรืองๆเป็นที่อัศจรรย์ จึงได้โปรดสร้างวัดขึ้น ชื่อว่า "ฟ้าฮ่าม" และได้ปลูกบ้านเมืองนี้ว่า "ฟ้าฮ่าม" ตราบจนปัจจุบัน

ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในตำบลห้วยแก้ว แต่เดิมตำบลห้วยแก้วเป็นถิ่นฐาน ของชนชาวเผ่าลัวะ ต่อมามีการอพยพของชนพื้นเมือง ซึ่งมาจากอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสารภี เข้ามาอยู่และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ชาวลัวะที่อยู่เดิมนั้นอพยพหนีออกไปเหลือแต่ ชาวพื้นเมืองและชาวพื้นเมืองได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นโดยอยู่ในเขตปกครองของตำบลออนเหนือโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายใจ๋ สุยะพรหม ซึ่งในการตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นได้เห็นว่ามีภูเขา ลูกหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยสายหนึ่งชาวบ้านเห็นว่าใน ลำห้วยนี้มีความใสเหมือนแก้ว จึงนำมาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน เรียกว่า “บ้านห้วยแก้ว” ต่อมาชุมชนนี้ มีความหนาแน่นมากขึ้นจึงขอแยกตัวออกมาเป็นตำบล เรียกว่า “ตำบลห้วยแก้ว” มีหมู่บ้านทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกชื่อ นายอินเหลา ไชยวงศ์ยะนะ และต่อมาราษฎรบ้านแม่กำปองหมู่ที่ ๓ มีมากขึ้นและพื้นที่ห่างไกลกัน จึงได้แยกเป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กำปอง และหมู่ที่ ๘ บ้านธารทอง ปัจจุบันตำบลห้วยแก้ว มีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th