username: password:
 


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ/คำขวัญ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว


1. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3. พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างต่อยอดภูมิปัญญา ดั้งเดิมสนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
4. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในอำเภอทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิต การค้า การลงทุน และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและไม้ประดับเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและเพื่อการค้า โดยพัฒนาไปสู่การดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การผลิตระดับไร่นาไปจนถึงมือผู้บริโภค
6. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง
7. ส่งเสริมและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย อนุรักษ์
8. ส่งเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี
9. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
11. พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการ การบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน


คำขวัญห้วยแม่ลายคู่บ้าน   ม่อนล้วนตระหง่านฟ้า


ลืมนามกาแฟชา   ถิ่นพฤกษานานาพันธุ์
 ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th