username: password:
 


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ/คำขวัญ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

1 ที่ตั้ง
ตำบลห้วยแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอแม่ออน ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ออน ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 55 กิโลเมตร
16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th2 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าเมี่ยง และตำบลเทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลออนเหนือ และตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน และอำเภดอยสะเก็ด

3 เนื้อที่
ตำบลห้วยแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 89.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,769 ไร่

4 ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ภูเขา ล้อมรอบไปด้วยเขตป่าสงวนแม่ออน ต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ลาย อยู่ในชั้นความสูง 550 เมตร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 7,802 ไร่,พื้นที่ป่าไม้และภูเขาประมาณ 47,069 ไร่,พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 797 ไร่ พื้นที่สาธารณะประมาณ 101 ไร่

5 ภูมิอากาศ
มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

6 การนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ 80 % ศาสนาคริสต์ 15 % อื่น ๆ เช่น อิสลาม 5 %

7 ประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 ป๊อก 117 63 47 110 นายไพบูลย์ พรหมเป็ง
2 แม่ลาย 105 80 81 161 นางนวลศรี ทาอินทร์
3 แม่กำปอง 265 200 208 408 นางสาวชฏาพร ถมมา
4 แม่เตาดิน 316 245 241 486 นายไสว ขาวสวย(กำนัน)
5 ห้วยแก้ว 394 303 335 638 นายเสน่ห์ สุริยาพรชัย
6 ปางก๋อง 205 220 218 438 นายสุชาติ ธรรมปัญโญ
7 ปางจุมปี 163 141 125 266 นายจรูญ โจมขัน
8 ธารทอง 200 107 112 219 นางสาวจันทร์นวล ไทยกร

ชาย 1,359 หญิง 1,367 รวม 2,726 คน 1,765 ครัวเรือน


ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จากเวปไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

8 การประกอบอาชีพ
1. เกษตรกรรมได้แก่ ทำสวน (สวนเมี๋ยง,สวนกาแฟ,สวนไม้ประดับ) ,ทำนา , เลี้ยงสัตว์ 54 %
2. รับจ้างทั่วไป 32 %
3. หัตถกรรม (หมอนใบชา,ดอกไม้ประดิษฐ์,เย็บผ้า,แปรรูปอาหาร,ทำใบเมี๋ยง) 10 %
4. อื่นๆ (ค้าขาย,ข้าราชการ,ลูกจ้างส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ) 4 %


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th