username: password:
 


ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธ์กิจ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
เป้าประสงค์
- สาธารณูปโภคที่ได้ครอบคลุมและทั่วถึง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
พันธ์กิจ
- พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมสนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
- ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในอำเภอทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิต การค้า การลงทุน และคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและไม้ประดับเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและเพื่อการค้า โดยพัฒนาไปสู่การดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การผลิตระดับไร่นาไปจนถึงมือผู้บริโภค
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง
เป้าประสงค์
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
- มีการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ
- เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอแม่ออน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
พันธ์กิจ

- ส่งเสริมและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย อนุรักษ์
เป้าประสงค์
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธ์กิจ
- ส่งเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี
เป้าประสงค์
- ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธ์กิจ
- ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
- ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
พันธ์กิจ
- ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
- ตำบลห้วยแก้วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พันธ์กิจ
- พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการ การบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
เป้าประสงค์
- พัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th