username: password:
 

เจตจำนงสุจริต
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แผนการป้องกันฯ
กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติการร้องทุกข์
สถิตการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติการเข้ารับบริการ
ข้อแนะนำร้องเรียนทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

1.
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    ไฟล์แนบ
2.
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    ไฟล์แนบ
3.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    ไฟล์แนบ
4.
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    ไฟล์แนบ
5.
มาตรการป้องกันการรับสินบน    ไฟล์แนบ
6.
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    ไฟล์แนบ
7.
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    ไฟล์แนบ
8.
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ไฟล์แนบ
9.
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563     ไฟล์แนบ
10.
กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563    ไฟล์แนบ
11.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563    ไฟล์แนบ
12.
การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564    ไฟล์แนบ
13.
ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่    ไฟล์แนบ
14.
การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th