username: password:
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พ.ร.บ.
    ประกาศ
    หนังสือที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน คลิกดูไฟล์
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
คู่มือภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูไฟล์
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูไฟล์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน งานสวัสดิการ คลิกดูไฟล์
คู่มือการการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกดูไฟล์
คู่มือสำหรับประชาชน การยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกดูไฟล์
คู่มือการร้องทุกข์ร้องเรียน คลิกดูไฟล์
คู่มือการขอรับและตรวจดูข้อมูลข่าวสาร คลิกดูไฟล์ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th