username: password:
 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์
คู่มือการจัดทำงบประมาณ คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 คลิกดูไฟล์
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท คลิกดูไฟล์
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกดูไฟล์
คู่มือภาษีป้าย คลิกดูไฟล์ข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th