username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
21
ผู้ชมเมื่อวาน
14
ผู้ชมเดือนนี้
439
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
436
ผู้ชมปีนี้
875
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
6,613

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาการเสียภาษีประจำปี 2563 13 ก.พ. 2563
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05 ก.พ. 2563
การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 03 ก.พ. 2563
PM 2.5 อันตรายอย่างไร 21 ม.ค. 2563
เชื้อไวรัสโคโรนา จกาประเทศจีน 21 ม.ค. 2563
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03 ม.ค. 2563
ประกาศเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินในสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ธ.ค. 2562
แนวทางเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ธ.ค. 2562
อบต ห้วยแก้วได้คะแนนอันดับที่ 2 ระดับอบต. จากทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับดีเยี่ยม AA 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 09 ก.ย. 2562
ชิม ช้อป ใช้ 28 ส.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้รับเกียรติบัตรITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลคะแนนระดับสูง 02 ส.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานแผ่นดินฯ 15 ก.ค. 2562
การมอบอำนาจของนายก อบต.ห้วยแก้ว ให้รองนายก อบต.ห้วยแก้ว ปฏิบัติราชการแทน 24 มิ.ย. 2562
การประกวดคำขวัญตำบลห้วยแก้ว 02 พ.ค. 2562
โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 01 พ.ค. 2562
กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 11 มี.ค. 2562
การประชาสัมพันธ์วิธีจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย) 21 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน 04 ก.พ. 2562
รณรงค์ใช้ถุงผ้า วันเด็ก 11 ม.ค. 2562
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 28 ธ.ค. 2561
โครงการ อบต.สัญจร 27 ธ.ค. 2561
เริ่มแล้วโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนน(ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562) 27 ธ.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ แบบองค์รวม 27 ธ.ค. 2561
ปีใหม่ท่องเที่ยวไทย ไปที่ไหนๆก็แยกขยะ 27 ธ.ค. 2561
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง(ตำแหน่งจัดเก็บรายได้) 26 พ.ย. 2561
การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2562 13 พ.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก 05 ก.ค. 2561
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุและผู้พิการ 16 มิ.ย. 2561
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก คือะไร ? 05 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์วัดงดสูบบุหรี่ 30 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย 21 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 23 เม.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 15 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับนานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย วาตภัย 02 เม.ย. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2561
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 15 มี.ค. 2561
การดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 27 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง 09 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี 09 ก.พ. 2561
โครงการอบรมอาชีพ ตัดผมชายเบื้องต้น 22 ม.ค. 2561
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลห้วยแก้วเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ 19 ธ.ค. 2560
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 20 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 14 พ.ย. 2560
ประสัมพันธ์โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 14 พ.ย. 2560
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 13 พ.ย. 2560
รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน 04 ต.ค. 2560
สรุปรายงานการสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย 09 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) 19 พ.ย. 2559ข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th