username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
31
ผู้ชมเมื่อวาน
51
ผู้ชมเดือนนี้
1,566
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,270
ผู้ชมปีนี้
12,517
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
6,613

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาการเสียภาษีประจำปี 2563
13 ก.พ. 2563
1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โดยจะต้องได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าหน้าที่ ในเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งต้องเตรียมเอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ได้แก่
-เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน(โฉนด,น.ส.3,ส.ค.1)
-สัญญาซื้อขายที่ดิน,สัญญาเช่า
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.ภาษีป้าย เริ่มยื่นแบบแสดงรายงานและรับชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ? มีนาคม 2563 โดยหากพ้นกำหนดการชำระจะมีค่าปรับ/เงินเพิ่ม
ไฟล์แนบ : คลิกข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th