username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
11
ผู้ชมเมื่อวาน
58
ผู้ชมเดือนนี้
1,380
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,479
ผู้ชมปีนี้
7,657
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,349

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565
08 มิ.ย. 2565
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 8 ด้าน 64 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะ และนำไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น
จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อประกอบการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ /ขอบคุณค่ะข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th