username: password:
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติตำบล
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
รายงานงบการเงิน
ข้อมูลสถิติการคลัง
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลกการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบแสดงการดำนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับรับและเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม 2561
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน 2561
รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th