username: password:
 


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว
ประกาศสอบราคาจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการซ่อมแซมรถยนต์ ขห 7852
โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ
โครงการจ้างเหมาจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการซ่อมแซมรถยนต์ ผน 2678
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - พัดลมติดผนัง
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 6
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 1


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Office check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th