username: password:
 


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2567 (Excel) ITA-016
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 (Excel) ITA-17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญในสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญในสถานศึกษา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
รายงานผล ประจำปี พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
รายงานผล ประจำปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ไตรมาสที่ 1
ประกาศ ไตรมาสที่ 2
ประกาศ ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th