username: password:
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติตำบล
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายและงบการเงินประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการคลัง
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ข้อมูลสถิติการคลัง

รายงานสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานรายรับจ่ายรายจ่ายจริงตามประมาณประจำปี พ.ศ.2566
รายงานสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถิติการคลังด้านรายรับและด้านรายจ่าย
รายงานสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานสถิติการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ข้อมูลสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลสถิติการคลังด้านรับ
ข้อมูลสถิติการคลังด้านจ่าย
ข้อมูลสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการคลังด้านรายจ่าย
สถิติการคลังด้านรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติการคลังด้านรายรับ
สถิติการคลังด้านรายจ่าย


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th