username: password:
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติตำบล
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายและงบการเงินประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการคลัง
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายและงบการเงินประจำปีงบประมาณ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายการการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4/2566
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2566
รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 3/2566
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายการการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 2/2566
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินการงานฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานงบแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1
รายงานงบการเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบการเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 4/2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 3/2565
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 3
รายงานผลการใช้จ่างบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ พ.ศ. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของอปท.
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 3 เดือน
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 3 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
ประกาศรายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 งบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการดำเนินงาน
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.จ.เชียงใหม่
รายงานผลของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ประกาศผลการดำเนินการงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินการงาน
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
ประกาศผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561
งบทรัพย์สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
รายได้รัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี้ค่าภาษี
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รายจ่ายค้างจ่าย
ฎีกาค้างจ่าย
เงินรับฝาก
เงินสะสม
รายละเอียดแนบหมายเหตุเงินสะสม
ประกาศรายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ ปี2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2560


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th