username: password:
 

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
สินค้าท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลรายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา4ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างlink เชื่อมโยง
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
64
ผู้ชมเมื่อวาน
81
ผู้ชมเดือนนี้
1,109
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,193
ผู้ชมปีนี้
11,310
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
15,349

เริ่มนับ 1 มกราคม 2559
 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

“การศึกษาคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

1.โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึง
3.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
4.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
5.ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติด
8.บุคลากร และการบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th