username: password:
 
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วนายจักรภพ เลาหรอดพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.ปิยะนุช ยะโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฏฐ์ ศิริเทพ
นิติกร

น.ส.อนงค์ ปิยม
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.วารุณี ศรีทอง
นักทรัพยากรบุคคล


นายจักรกฤช มณีรัตน์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเศรษฐพัส เพียรปราบทุกข์
ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
น.ส.นิภาวรรณ ปัญวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอนก ขัติรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
     

นายมังกร กันทะพรหม
นักการภารโรง

นายอนุชา คำปา
คนงาน
(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายประกิตติ์ แสนขัติ
คนงาน
(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
     

นายพัฒนพงษ์ กันทะวี
คนงาน
(ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินฯ)

นายพงศธร ยิ้มสุด
คนงาน
(ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินฯ)

นางทวินันท์ จันทร์สุวรรณ
คนงาน
(ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินฯ)


นางอมร ถมโพธร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานแม่บ้าน)

นายไพศาล ขันเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย)

นายมนต์ตระการ สร้อยฟ้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินฯ)

นายสุวัจน์ จันทร์สุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินฯ)
 
• คณะผู้บริหาร
• สภาตำบล
• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัด
• กองคลัง
• กองช่าง
• กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• หน่วยตรวจสอบภายในข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th