username: password:
 

- ข้อบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ
- การชำระค่าธรรมเนียม
- แบบคำร้องขอรับบริการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- จุดวางขยะ
- ภาพกิจกรรม
- คำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

1.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะอบต.ห้วยแก้ว 4 พฤศจิกายน 65    ไฟล์แนบ
2.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะอบต.ห้วยแก้ว 1 ธันวาคม 65    ไฟล์แนบ
3.
รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ไฟล์แนบ
4.
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     ไฟล์แนบ
5.
รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
6.
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 27 กุมภาพันธ์ 2566    ไฟล์แนบ
7.
ช่องทางยื่นคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป     ไฟล์แนบ
8.
รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    ไฟล์แนบ
9.
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแม่กำปองมองเพลิน    ไฟล์แนบ
10.
คำแนะการจัดเก็บขยะมูลฝอย    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : saraban_06502304@dla.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555
www.huaykaewchiangmai.go.th